Referat af Brugerrådsmøde 13-05-2019

Referat af Brugerrådsmøde

13-05-2019 kl. 09:30

Dagsorden:

1. Aktiviteter siden sidst
Sundhedscafe (demens)
Foredrag: P/på Sprogø
Maleriudstilling

2. Kommende
arrangementer
Udflugter
Andet?

3. Opfølgning
Puljeansøgning vedr. ”Ensomme mænd”

4. Brev til udvalget

5. Mad og Motion

6. Opfølgning
Programplanlægning
(Herrefrokost)
(Jens Bo – Salgsbesøg)

Forespørgsel
fra Nordfyns Højskole

Evt.
Næste møde

 Referat:

1. Sundhedscafé om de-mens – en god dag!
Foredraget ” Pigerne på Sprogø” var virkelig godt – der var stor tilslutning!
Maleriudstillingen gik godt med blokfløjtekoncert fra musikskolen - god pr for mødestedet!

2. Foredrag 14. maj om Odense Glasværk, efter-fulgt af udflugt dertil den 6. juni.
Udflugt 14. august til Tir-pitz / Blåvand/Bindeballe købmandsgård.

3. Der er søgt midler til aktiviteter for ensomme mænd. En ”Sig-JA-mand” kampagne med efterføl-gende aktiviteter.

4. Se vedhæftet forslag fra september 2018 vedrøren-de brugerbetalingen, drøf-tes.

5. Nyt holdtilbud ”Mad og motion” – Helle Riber og Søren Esbensen snakker sammen om indhold – start sidst i maj måned.

6. Der er allerede planlagt meget, så Herrefrokosten udsættes til senere, salgs-besøg af Jens Bo ligeså.
2. september: Åbent hus arrangement kl. 10 - 16
10. september: Foredrag – ”Livet som politibetjent” kl.14
19. september: Efterårsfest
Sidst i september: Sund-hedscafé
8. oktober: Foredrag om Amnis folket
16. oktober: Foredrag om ”Det gamle Søndersø”
Sidst i oktober sundheds-café
7. november: Generalfor-samling
19. november: Seniorshop
20. november: Juleind-købstur til Krusmølle?
Sidst i november sund-hedscafé?
30. november: Ju-le/loppemarked
Uge 49: Gløgg og æbleski-ver
9. +10. december: Frem-stilling af juledekorationer
16.+17. december: Jule-hygge med lokale præster
17. januar 2020: Nytårs-banko

7. Vi holder japansk dag med Nordfyns højskole den 3. juni 2019?
8. Annonce efter frivillig-vejleder samt annonce om mad hold

]Dialogmøde med udvalget og frivillige enige om at sende nedenstående brev

]Sidste år blev begge Seni-orhuses Brugerråd til ud-valget. Judith bad mig genfremsende det nu ifm den politiske drøftelse af budget 2020, det har jeg derfor gjort.

Se nedenstående:

Næste møde 12. August klokken 09.30