Vedtægter for Seniorhuset Otterup

Vedtægter for Seniorhuset Otterup

PDF fil: Vedtægter 2022

 

 

Vedtægter for Seniorhuset Otterup 

 • 1 Navn

Foreningens navn er Seniorhuset Otterup.

 

 • 2 Målgruppe og medlemskab

Alle kommunens pensionister og førtidspensionister samt over 60-årige må benytte sig af Seniorhuset Otterup og Seniorhuset Mødestedet. Alle brugere er medlemmer af foreningen.

Brugere, der ikke er selvhjulpne, henvises til andre tilbud med større personaledækning.

For benyttelsen af tilbuddene, betales
brugerbetalingen til kommunen. Beløbet fastsættes af det sociale udvalg.
Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt brugerbetalingen. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til en medarbejder i huset, og kan ske med virkning fra udgangen af indeværende halvår, man kan ikke udmelde sig med tilbagevirkende kraft.

 

 • 3 Brugerrådets formål

Brugerrådet repræsenterer brugerne ift. kommunen og andre samarbejdspartnere.

Brugerrådet ved Seniorhuset Otterups formål er i samarbejde med personale og frivillige at skabe grobund for en bred vifte af aktiviteter ud fra målgruppens ønsker, således at Seniorhuset Otterup bliver et inspirerende aktivitets- og værested, som brugerne kan benytte til aktiviteter i det omfang, de ønsker.

 

 • 4 Brugerrådets sammensætning.

Brugerrådet består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen som beskrevet i § 5. Brugerrådet konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ægtefæller kan ikke sidde i brugerrådet samtidig. Seniorrådet kan udpege en observatør til Brugerrådet. 

Brugerrådet afholder møder efter behov, ca. 6 gange årligt. Formand og

frivilligkoordinator udarbejder i fællesskab forslag til dagsorden og indkalder til møderne. Bestyrelsessuppleanter samt frivilligkoordinator og teamleder deltager i Brugerrådets møder uden stemmeret.

Brugerrådet kan efter behov nedsætte forskellige underudvalg med henblik på at uddelegere opgaver.

 

 • 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i kommuneinformation, samt ved opslag på Seniorhuset Otterups Infoskærm. Forslag til dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Brugerrådet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle personvalg foretages ved skriftlig afstemning. For at et en stemme er gyldig, skal der stemmes på det antal kandidater, som svarer til antallet af pladser, der skal besættes. Hvis der fx skal vælges 3 Brugerrådsmedlemmer, foretages valget af disse som én samlet afstemning, hvor der skal stemmes på 3 af de opstillede kandidater, for at stemmesedlen er gyldig.

Ved andre afstemninger skal der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst halvdelen af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Brugerrådets beretning til orientering.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag (skal være Brugerrådets formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
 6. Valg af:
  1. Brugerrådsmedlemmer – i lige år er 3 og i ulige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
  2. 1 Brugerråds suppleant for en 2 årsperiode.
  3. 1 intern revisorer.
  4. 1 intern revisorsuppleant.

 

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Brugerrådet og skal indkaldes, når mindst ½ af medlemmerne fremsender skriftlig anmodning om dette til brugerrådet med angivelse af punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at en den skriftlige anmodning er modtaget.

 

 • 7 Økonomi og regnskab

Midler, som Brugerrådet har skaffet, skal bruges til gavn for alle brugere. Effekter, som Brugerrådet har købt, forbliver Brugerrådets ejendom.

Regnskabet for Brugerrådet Seniorhuset Otterup følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af formand/ næstformand og kasserer i foreningen. Brugerrådet kan meddele prokura (give lov til at hæve penge på foreningens konto) til Brugerrådets medlemmer eller ansatte ved Seniorhuset Otterup.

 

 • 8 Ændring af vedtægt

Vedtægt for Seniorhuset Otterup kan ændres efter forudgående forslag på en generalforsamling. For at et forslag til ændring vedtages, kræver det, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

Vedtagne forslag til vedtægtsændringer træder i kraft, så snart det pågældende punkt afsluttes på generalforsamlingen.

 

 • 9 Opløsning af Brugerrådet

Opløsning af Brugerrådet for Seniorhuset Otterup kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen. For at opløsning kan finde sted, kræver det, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

Ved opløsning fordeler Brugerrådet foreningens eventuelle formue, til almennyttige formål i Nordfyns Kommune, der kommer kommunens ældre til gode.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen

 

den ___/___ 20___

 

 

_______________________________

Dirigent